دیوانه همچون ما: جهانی سازی تفکر غربی

دکتر نهاله مشتاق
ایتان واترز در کتاب « دیوانه همچون ما: جهانی سازی تفکر غربی» (2010) روایت شیوایی از جهانی شدن و تاثیر آن بر اختلالات روانی در نقاط مختلف جهان ارائه می دهد که دست اندرکاران بهداشت روانی را به تامل وا می دارد.  کتاب او مبتنی بر این اصل است که تظاهرات بیماری های روانی در کشورهای مختلف یکسان نبوده و تحت تاثیر فرهنگ هر منطقه به شیوه ی خاصی بروز می کنند. این تنوع علائم نه تنها در فرهنگ های مختلف بلکه در طول زمان نیز قابل مشاهده است به طوری که برخی اختلالات در یک نسل ظاهر می شوند و در نسل بعد از بین می روند یا شیوع کمتری پیدا می کنند. به عنوان مثال، در قرن نوزدهم زنان بسیاری به دلیل حمله ی فلج هیستریک قادر به خارج شدن از بستر نبودند. علائم هیستریک برای گوش فرهنگی قرن نوزدهم روشی قابل پذیرش برای بیان درد روانی بود. اما در قرن حاضر، فلج هیستری اختلال روانی شایعی نیست.  واترز همخوان با بسیاری از متفکران حوزه ی علوم اجتماعی معتقد است علائم اختلالات روانی، محصول ارزش های اجتماعی و فرهنگی هستند. او بطور مشخص به این موضوع می پردازد که تظاهر اختلالات روانی در نقاط مختلف جهان تحت تاثیر تفکر دنیای غرب به سمت نوعی یکپارچگی می رود.

Read more...
Subscribe to this RSS feed