خدمات

  • خدمات بالینی

    درمانگران وابسته به گروه هم‌آوا برای کودکان ، نوجوانان ، بزرگسالان ، زوج و خانواده رواندرمانی تحلیلی ارائه میدهند.

  • خدمات آموزشی

    آموزش روان درمانی تحلیلی در هم آوا مبتنی بر مدل سه ضلعی درمان تحلیلی است. در این مدل، درمانگر باید علاوه بر آموزش نظری، خود تحت درمان قرار بگیرد و برای آموختن شیوه ی درمانگری، مراجعان خود را تحت نظارت یک استاد درمان کند. به این ترتیب درمان فردی در کنار سوپرویژن و آموزش نظری قرار می گیرد تا مجموعه ی کامل تری بسازد. کسانی که قصد دارند روان درمانی تحلیلی را به عنوان حرفه ی خود انتخاب کنند می توانند پس از گذراندن مراحل قانونی کسب پروانه ی اشتغال از سازمان نظام روانشناسی، در این مرکز تحت آموزش کامل قرار بگیرند. آموزش نظری در هم آوا، التقاطی نیست اما  به یک مکتب خاص نیز محدود نمی شود. دانشجویان نه تنها با اصول همه ی مکاتب زیر شاخه ی روان تحلیلی آشنا می شوند بلکه کاربرد مفاهیم را علاوه بر موقعیت بالینی، در حوزه های فرنگ، هنر، ادبیات و سینما می آموزند.

back to top